+31 (0)183-582515

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Verspui Trucks Holding B.V. en de daaronder vallende dochterondernemingen (hierna Verspui Trucks) verwerkt van haar relaties en andere betrokkenen in welke vorm dan ook.
Indien je een dienst en/ of een product afneemt van Verspui Trucks, of om een andere reden persoonsgegevens aan de Verspui Trucks verstrekt, geef je toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te laten verwerken.

Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Verspui Trucks Holding B.V. p/a Hoge Giessen 4 4223 MB Hoornaar. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54023785.

Wat is een persoonsgegeven?
Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt er mede vanaf of Verspui Trucks over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij deze inzet om een betrokkene te identificeren. Zo beschouwt Verspui Trucks jouw kenteken en chassisnummer bijvoorbeeld ook als een persoonsgegeven.

Welke gegevens verwerkt de Verspui Trucks en voor welk doel
In het kader van relaties worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. voor- en achternaam
 2. adresgegevens
 3. geboortedatum
 4. geslacht
 5. emailadres
 6. telefoonnummer
 7. bankrekeningnummer

Daarnaast verwerkt Verspui Trucks in het kader van de uitvoering een overeenkomst met jou of het verlenen van een dienst aan jou de volgende gegevens die als persoonsgegevens kunnen kwalificeren:

a) chassisnummer en model van jouw voertuig;
b) technische gegevens over jouw voertuig;
c) kenteken van jouw voertuig;
d) onderhoudshistorie van jouw voertuig;
e) eigendomshistorie van jouw voertuig (tenaamstellingsgegevens);
f) andere gegevens relevant voor de betreffende overeenkomst.

Verspui Trucks verwerkt jouw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van dit privacy statement:

a) Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie onder meer voor commerciële doeleinden [grondslag: 2, 5].
b) Het afhandelen van bestellingen (inclusief facturering), het verwerken in financiële administraties en logistieke afhandeling [grondslag: 2, 5].
c) Het bieden van klantenservice inclusief service rondom het kopen van diensten en producten, het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen voor onze eigen dienstverlening, het afhandelen van klachten en verzoeken [grondslag: 2, 3, 4 of 5].
d) Het uitvoeren van marktonderzoek om onze bedrijfsvoering, merken, diensten en producten te verbeteren [grondslag: 5].
e) Jou benaderen met aanbiedingen of andere commerciële informatie. Je hebt daarbij altijd de mogelijkheid om je hiervoor af te melden door bezwaar te maken. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze je dit kan doen [grondslag: 1 of 5].
f) Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen [grondslag: 5].
g) Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande producten en diensten [grondslag: 5].
h) Het meten van klanttevredenheid, het bieden van managementinformatie en het bepalen van de algehele bedrijfsstrategie [grondslag: 1 of 5].
i) Het organiseren van evenementen voor data-analysedoeleinden om producten of diensten te kunnen verbeteren of ontwikkelen, waarbij deelnemers van deze evenementen werken met persoonsgegevens in (pseudo)anonieme vorm, voor zover toegestaan onder toepasselijk recht [grondslag: 5].
j) Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten [grondslag: 3, 4 of 5].
k) Het verbeteren van datakwaliteit met behulp van adresvalidatie-technieken [grondslag: 5].
l) Het koppelen en analyseren van cookies van onze websites aan bij ons bekende klantgegevens. Dit doet Verspui Trucks om de inhoud van haar communicatie zo goed mogelijk op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen [grondslag: 1 of 5].

Geen verwerking van gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Verspui Trucks heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Verspui Trucks raad ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat Verspui Trucks hun persoonsgegevens verwerkt.

Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 1. Toestemming
 2. Uitvoering van een overeenkomst met jou
 3. Wettelijke verplichting
 4. Vervulling van een taak van algemeen belang
 5. Gerechtvaardigd belang van DAF of een derde

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.

Delen met derden
Verspui Trucks deelt jouw persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van dit privacy statement:

a) met gelieerde financiële dienstverleners met als doel aansluitende financiële diensten aan te bieden [grondslag: 2];
b) als Verspui Trucks wettelijk verplicht of bevoegd is om persoonsgegevens aan derden te verstrekken [grondslag: 3];
c) als Verspui Trucks een vermoeden heeft van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kan Verspui Trucks persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het Openbaar Ministerie of toezichthouders [grondslag: 3, 4 of 5];
d) met partijen die Verspui Trucks assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn (denk aan accountants en (juridisch) adviseurs) [grondslag: 5];
e) voor bedrijfseconomische doeleinden (zoals de verkoop van bedrijfsactiviteiten of aandelen of een reorganisatie) [grondslag: 5].
f) Verspui Trucks gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als ‘verwerkers’ (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners, mobiliteitsdienstverleners en onderzoeksbureaus, met als doel marktonderzoek of klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van Verspui Trucks.

Geautomatiseerde besluitvorming
Verspui Trucks neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Verspui Trucks) tussen zit.

Bewaartermijnen
Verspui Trucks bewaart persoonsgegevens overeenkomstig haar interne data retentiebeleid en/of zo lang als (i) jij klant bent bij Verspui Trucks of interesse blijft tonen in de diensten van Verspui Trucks , (ii) Verspui Trucks wettelijk verplicht is gegevens te bewaren, of (iii) Verspui Trucks op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

In kaart brengen websitebezoek
Wanneer je onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kan Verspui Trucks cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken met als doel advertentie-uitingen te personaliseren en jou een betere, snellere en veiligere klantervaring te kunnen bieden. Als je geen cookies wenst, kun je die weigeren.

Foto’s
Verspui Trucks maakt graag foto’s en ander beeldmateriaal tijdens de evenementen die Verspui Trucks organiseert en van afgeleverde vrachtwagens. Het kan zijn dat u op het beeldmateriaal zichtbaar bent. Het beeldmateriaal wordt gebruikt voor de website, eventuele nieuwsbrieven en op sociale media van Verspui Trucks. Er wordt zorgvuldig omgegaan met het beeldmateriaal op zo’n wijze dat er geen beeldmateriaal gepubliceerd wordt waarvan wij redelijkerwijs kunnen begrijpen dat u publicatie daarvan niet op prijs stelt. Al het gepubliceerde beeldmateriaal valt onder het privacy beleid van Verspui Trucks. Verzoeken om foto’s te verwijderen, willigen wij direct in. Een berichtje naar de uw desbetreffende contactpersoon is daarvoor voldoende.

Beveiliging en bescherming van gegevens
Verspui Trucks past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. Verspui Trucks heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien op basis van dreigingen.

Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
Inzagerecht
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens Verspui Trucks van jou heeft vastgelegd en aan wie Verspui Trucks jouw persoonsgegevens heeft verstrekt. Hiervoor kun je contact met ons opnemen via de administratie (administratie@verspui.nl). Verspui Trucks zal zich inspannen om te reageren binnen de wettelijke termijn. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten.

Naast het recht op inzage heb je met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens de volgende rechten:

a) het recht om jouw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van jouw persoonsgegevens daarop is gebaseerd;
b) het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
c) het recht om jouw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;
d) het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens;
e) het recht op beperking van de jou betreffende verwerking;
f) het recht op dataportabiliteit;
g) het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;
h) het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van Verspui Trucks of een derde (afhankelijk van jouw persoonlijke omstandigheden).
Je kunt jouw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet je deze rechten toekent. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan, vragen wij om een kopie van jouw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken.

Bezwaar maken

Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de administratie via de e-mail (administratie@verspui.nl)

Vragen & klachten
Indien je klachten hebt over de wijze waarop Verspui Trucks je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de administratie via de e-mail (administratie@verspui.nl).

Contact
Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan de administratie via de e-mail (administratie@verspui.nl).

Wijzigingen
De manier waarop Verspui Trucks persoonsgegevens verwerkt, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die Verspui Trucks verwerkt, kan wijzigen. Daarom behoudt Verspui Trucks haar het recht voor dit privacy statement aan te passen. Je zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging. In dit Privacy Statement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Laatste wijziging van dit protocol 5 augustus 2019.